Farben & Lacke

PLIOLITE®

Omnova Solutions

Thixotropes Styrol/Acrylatharz zur Kombination mit Pliolite Harzen

PLIOLITE® AC4, PLIOLITE® AC5-G

Ihr Ansprechpartner