Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden KRAHN CHEMIE Benelux | Januari 2008

Download PDF

1. Algemeen

Onder KC Benelux wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan KRAHN CHEMIE Benelux BV.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij KC Benelux als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Van deze verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van KC Benelux zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer KC Benelux na ontvangst van een opdracht deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders overeengekomen worden alle prijzen en tarieven uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.

4.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op aflevering franco bestemming,afname > 100 kg tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij afname < 100 kg geldt een toeslag van 45 Euro.
Bij afhaling < 100 kg geldt een toeslag van 25 Euro. 

4.4. Alle prijzen zijn vast; echter wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven, heffingen of belastingen en sociale lasten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven KC Benelux het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag.

5. Gewichten en hoeveelheden

5.1. De in de door KC Benelux overlegde meetbrief opgegeven gewichten en hoeveelheden zijn bepalend voor de geleverde gewichten en hoeveelheden.

5.2. Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven gewichten en hoeveelheden gelden niet als tekortkomingen.

6. Transportmateriaal en emballage

6.1. Tankauto’s, in eigendom van of ter beschikking gesteld door KC Benelux, dienen te worden geledigd terstond na aankomst.

6.2. Indien voor levering tankauto’s worden gebruikt die aan de wederpartij toebehoren, moeten deze in vulklare staat aan de fabriek van levering ter beschikking worden gesteld.

6.3. Tankwagons, in eigendom van of ter beschikking gesteld door KC Benelux, moeten binnen 24 uur na aankomst op het station van bestemming franco worden geretourneerd aan de fabriek van levering. Bij latere retournering kan huur in rekening worden gebracht, waarbij de hoogte van de te betalen huur afhankelijk zal zijn van het type en de capaciteit van de betreffende tankwagon.

6.4. Indien KC Benelux leenemballage ter beschikking stelt, zijn de leenemballagecondities van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en van het Verbond van Handelaren in Chemische Produkten van toepassing.

7. Levering

7.1. De met KC Benelux overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2. Aflevering geschiedt franco bestemming, tenzij anders overeengekomen.

7.3. KC Benelux is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.

8. Betaling

8.1. Facturen van KC Benelux dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door KC Benelux aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar en is de wederpartij rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de) maand over het opeisbare bedrag.

8.3. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

8.4. Betalingen door/vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. KC Benelux behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;

b) vorderingen wegens tekort schieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zicht op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestatie.

9.2. Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die de gebruiker voor zich zelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor de gebruiker als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

9.3. Indien enige zaak ingevolge van lid 1 of 2 aan de gebruiker toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

9.4. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatie als bedoeld in lid 1, is KC Benelux gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent KC Benelux reeds nu alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

10. Zekerheid

10.1. Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van KC Benelux terstond genoegzame en in de door KC Benelux gewenste vorm te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is KC Benelux gerechtigd tot opschorting van al haar verplichtingen.

10.2. Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.

11. Klachten/onderzoeksplicht

11.1. De wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij KC Benelux daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

11.2. KC Benelux beslist of de zaken ten aanzien waarvan de klachten gegrond zijn bevonden, zullen worden vervangen, dan wel de koopprijs wordt terugbetaald.

11.3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomsten beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na levering, in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. KC Benelux is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of verlies, in welke vorm dan ook, ontstaan door onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door haar geleverde zaken. De wederpartij dient te bewijzen dat de zaken op een juiste wijze zijn gebruikt.

12.2. KC Benelux zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan tijdens belading of vulling van het transportmateriaal door de wederpartij of door ondergeschikten van de wederpartij.

12.3. KC Benelux is slechts aansprakelijk voor schade, welke aan haar opzet of grove schuld is te wijten, tot het bedrag waarvoor KC Benelux is verzekerd krachtens haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

12.4. KC Benelux is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

12.5. KC Benelux bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

12.6. De wederpartij zal KC Benelux vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door KC Benelux geleverde of te leveren zaken mocht ontstaan.

13. Ontbinding/overmacht

13.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, is KC Benelux te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

13.2. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden die niet voor rekening van KC Benelux komen, waaronder: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, doorvoerverbod, transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, niet nakoming van verplichtingen van toeleveranciers, storingen in de produktie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, onder welke omstandigheden KC Benelux zich het recht voorbehoudt de overeenkomst te ontbinden.

14. Overdracht/overgang van rechten

14.1. De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar, tenzij KC Benelux  of haar wederpartij hiertoe voorafgaande schriftelijk toestemming hebben verleend.

14.2. In geval van overdracht van de onderneming van KC Benelux heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst gedurende 10 dagen nadat de overdracht tot harer kennis is gekomen geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen KC Benelux en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen tussen KC Benelux en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de Arrondissementsrechtbank Haarlem, behoudens indien KC Benelux als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

DEPONERING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van KRAHN CHEMIE Benelux, Postbus 178, 1520 AD Wormerveer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam.