Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

Hierbij informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. Wij hebben omvangrijke technische en zakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technische vooruitgang.
 

1 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Verantwoordelijke volgens art. 4 par. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is

KRAHN Chemie GmbH
Grimm 10
20457 Hamburg
Telefoon +49 40 32092-0
info.de@krahn.eu
 

2 Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via dataprotection@krahn.eu of via ons postadres o.v.v. 'Der Datenschutzbeauftragte'.
 

3 Uw rechten
U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

3.1 Algemene rechten
U heeft recht op informatie, melding, verwijdering, beperken van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op overdraagbaarheid van de gegevens. Wanneer een verwerking berust op toestemming van u, heeft u het recht deze verwerking voor de toekomst in te trekken.

3.2 Rechten bij de gegevensverwerking overeenkomstig gerechtigde belangen
U heeft onder art. 21 par. 1 van de AVG het recht, om redenen vanuit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 par. 1e van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of op grond van art. 6 par. 1f van de AVG (gegevensverwerking voor gerechtvaardigde belangen) gebeurt; dit geldt ook voor profilering op grond van dit voorschrift. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen wij die, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.3 Rechten bij direct marketing
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heeft u op grond van art. 21 par. 2 van de AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen die verwerking, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

In geval u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

3.4 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft bovendien het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 

4 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website
Bij puur informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens overdraagt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze servers doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u de website te kunnen presenteren en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 par. 1f van de AVG:

- IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, reeds overgebrachte hoeveelheid gegevens, website waarvandaan de aanvraag komt, browser, besturingssysteem en gebruikersoppervlak, taal en versie van de browsersoftware.
 

5 Contact per e-mail
Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u overgedragen gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Doorgifte van deze gegevens volgt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, art. 6 par. 1a van de AVG. Wanneer het hier om gegevens over communicatiekanalen gaat (zoals e-mailadres en telefoonnummer), gaat u er bovendien mee akkoord dat wij via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden. Deze toestemming kunt u uiteraard op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken.

De hierbij horende gegevens wissen wij nadat opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht geldt.
 

6 Sollicitaties
U kunt langs elektronische weg, m.n. via e-mail, bij ons bedrijf solliciteren. Uw gegevens gebruiken wij uiteraard uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie en geven wij niet door aan derden. Houd u er rekening mee dat onversleutelde verzonden e-mails niet beveiligd zijn tijdens de verzending.

Wanneer u voor een bepaalde vacature heeft gesolliciteerd en deze reeds is vervuld of wanneer wij u voor een andere vacature eveneens of beter geschikt achten, sturen wij uw sollicitatie graag binnen ons bedrijf door. Geef alstublieft aan of u met een dergelijke doorgifte akkoord gaat.

Uw persoonsgegevens worden na afsluiten van de sollicitatieprocedure meteen gewist dan wel na maximaal 6 maanden, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor langere opslag van uw gegevens of wanneer wij met u een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten. Rechtsgrond is art. 6 par. 1a, b en f van de AVG en § 26 van de BDSG.
 

7 Gebruik van cookies
Bij uw gebruik van onze website worden er cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen waarmee de organisatie die de cookies plaatst, bepaalde gegevens verzamelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, en hieronder volgt uitleg over het bereik en het functioneren ervan:

7.1 Tijdelijke cookies
Deze cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit. Dit zijn met name de sessie-cookies. Hiermee wordt een zogenaamde sessie-id opgeslagen, waarmee de verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u bij onze website terugkeert. Sessie-cookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

7.2 Persistente cookies
Deze cookies worden automatisch na een ingestelde tijdsduur gewist; deze kan van cookie tot cookie verschillen. U kunt de cookies op elk moment wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

7.3 Cookies blokkeren
Wanneer u dat wilt, kunt u uw browser zo configureren dat bijv. cookies van derden of alle cookies worden geweigerd. Wij wijzen erop dat u dan misschien niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

7.4 Rechtsgronden en duur van opslag
De rechtsgronden voor mogelijke verwerking van persoonsgegevens en de duur van de opslag ervan zijn verschillend en worden hieronder weergegeven.


8 Websiteanalyse
Voor analyse en optimalisatie van onze website gebruiken wij verschillende diensten die hieronder worden weergegeven. Zo kunnen wij bijv. analyseren hoeveel gebruikers onze pagina's bezoeken, welke informatie het meest wordt aangevraagd en hoe gebruikers het aanbod vinden. Wij verzamelen onder andere gegevens over vanaf welke internetpagina een bepaalde persoon op een internetpagina is aangekomen (zgn. verwijzers of referrers), welke subpagina's van de internetpagina hij/zij bekijkt en hoe vaak en hoe lang hij/zij een subpagina bekijkt. Daarmee kunnen wij ons aanbod gebruikersvriendelijk vormgeven en verbeteren. Daarbij verzamelde gegevens dienen niet om bezoekers persoonlijk te kunnen identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens verzameld. Rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 par. 1f van de AVG.
 

8. 1etracker

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van de etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com ) ter analyse van gebruiksdata.Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die een statistische analyse mogelijk maken van het gebruik van deze website door zijn bezoekers en de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of advertenties. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Etracker cookies slaan geen informatie op die een identificatie van een gebruiker mogelijk maken.

De met etracker gegenereerde data worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn dus onderworpen aan de strikte Duitse en Europese wetgeving en normen voor gegevensbescherming. Etracker is onafhankelijk getest en gecertificeerd en met het ePrivacyzegel beloond.

Gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f (legitiem belang) van de EU-verordening algemene gegevensbescherming (EU-AVG). Onze gerechtvaardigde interesse ligt in de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat de privacy van onze bezoekers bijzonder belangrijk voor ons is, wordt het IP-adres bij etracker zo snel mogelijk geanonimiseerd en aanmeldingsgegevens of apparaat-id’s worden omgezet in een unieke maar niet tot een persoon herleidbare sleutel. Er vindt geen enkel ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of overdracht aan derden plaats bij etracker.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de bovengenoemde gegevensverwerking, in zoverre dit persoonlijk gebeurt. Uw bezwaar heeft voor u geen nadelige gevolgen.

Verdere informatie over de gegevensbescherming bij etracker vindt u hier .


9 Gegevensoverdracht
Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, de doorgifte noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Wanneer externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, zorgen wij er in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst conform art. 28 van de AVG ervoor dat deze zich net zo goed aan de voorschriften van de gegevensbeschermingswetten houden. Raadpleeg ook de betreffende mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieder. Voor de inhoud van externe diensten is de betreffende dienstenaanbieder verantwoordelijk. Daarbij controleren wij voor zover redelijkerwijs mogelijk de naleving van de wettelijke vereisten.
 

10 Gegevensveiligheid
Wij hebben omvangrijke technische en zakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de technische vooruitgang.

Stand van zaken mei 2018