Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN DOOR KRAHN CHEMIE BENELUX B.V. | November 2018

Download as PDF

1.    Algemeen
1.1  Krahn Chemie Benelux B.V. (Krahn) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34166256, BTW-nummer NL810373415 B01 en is gevestigd te Zaanstad.
1.2  Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Krahn tot verkoop en levering van producten en aanverwante zaken en op alle overeenkomsten met Krahn terzake zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Krahn. Een afnemer van Krahn (Afnemer) met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Krahn. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3  Krahn is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Op de aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Krahn is steeds de versie van deze voorwaarden van toepassing zoals die van kracht is op de datum van de bestelling, althans in ieder geval die versie die laatstelijk door Krahn aan de Afnemer ter hand is gesteld.
1.4  Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Krahn uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen deze afwijkende bedingen (waaronder specifieke afspraken of wijzigingen) en deze voorwaarden, prevaleren de afwijkende bedingen.
1.5  De Afnemer is niet gerechtigd vorderingen op Krahn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2     Informatie – opgaven – bescheiden
2.1  Door Krahn verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven omtrent hoeveelheid, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en kwaliteit van door haar te leveren producten zijn slechts verbindend voor Krahn indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Krahn is nimmer aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven waarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat die verbindend zijn.
2.2  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen staat Krahn er niet voor in dat zich geen kleur-, kwaliteit, maat- en/of gewichtsafwijkingen van of in de door haar te leveren producten voordoen. Afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming ter zake waarvan kan worden gereclameerd. Krahn verstrekt geen garanties met betrekking tot de algemene producteigenschappen, specificaties en toepassingsmogelijkheden.
2.3  Ter zake van overeengekomen hoeveelheden, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en kwaliteit gelden de toleranties die van toepassing zijn tussen Krahn en de derden van wie zij zelf de producten of onderdelen daarvan betrekt en die in de branche gebruikelijk dan wel wettelijk voorgeschreven zijn, behoudens indien en voor zover de toleranties een specifiek overeengekomen toepassing in de weg staan. Toleranties als bedoeld in dit artikel hebben niet te gelden als tekortkomingen ter zake waarvan kan worden gereclameerd.

3     Aanbiedingen
3.1  Alle aanbiedingen van Krahn zijn vrijblijvend en kunnen eenzijdig door Krahn worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2  Krahn is eerst dan gebonden aan haar aanbiedingen en aan door de Afnemer bij Krahn geplaatste bestellingen, wanneer deze aanvaarding schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. Krahn is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging van Krahn binnen een periode van 14 (veertien) dagen dan wel indien Krahn niet binnen 14 (veertien) dagen met de uitvoering van de order is begonnen, wordt de aanbieding, offerte of bestelling geacht niet te zijn aanvaard. Ingeval van discrepanties tussen een orderbevestiging van Krahn en een aanbieding, offerte of bestelling, prevaleert de opdrachtbevestiging van Krahn.
3.3  De schriftelijke orderbevestiging van Krahn en deze voorwaarden bevatten alle tussen Krahn en de Afnemer geldende afspraken. Deze treden in de plaats van alle eerdere toezeggingen of afspraken door of namens Krahn, zowel mondeling als schriftelijk, tenzij uit de orderbevestiging en/of deze voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Eerder gedane toezeggingen of afspraken (in het bijzonder technische beschrijvingen of andere specificaties opgenomen in aanbiedingen, prospectussen op het Internet en andere informatie) binden Krahn niet.

4     Berekening van de verkoopprijs
4.1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Krahn opgegeven of met Krahn overeengekomen prijzen netto, derhalve onder meer exclusief BTW. Het verschuldigde BTW-bedrag zal separaat op facturen worden vermeld.
4.2   De koopprijs wordt berekend op basis van de hoeveelheden, gewichten of afmetingen zoals vastgesteld op de plaats van verzending.
4.3   Indien tussen de datum waarop Krahn de order heeft aanvaard en de (laatste van de feitelijke of de overeengekomen) leveringsdatum belastingen en/of heffingen met betrekking tot de import en/of distributie van de producten worden verhoogd of nieuwe belastingen en/of heffingen ter zake worden geïntroduceerd, is Krahn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Krahn gehouden is schadevergoeding te betalen.

5     Betaling – Vertragingsrente – Geen verrekening
5.1  De volledige koopprijs is verschuldigd bij aflevering en dient te worden voldaan door overmaking daarvan op de door Krahn opgegeven bankrekening. De betaling wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat Krahn vrijelijk over het door de Afnemer betaalde bedrag kan beschikken. Een andere wijze van betaling dient uitdrukkelijk schriftelijk met Krahn te worden overeengekomen. De Afnemer draagt het risico voor de door hem gekozen (alternatieve) betaalmethode. Voor zover (additionele) kosten verschuldigd zijn in verband met de (alternatieve) betaalmethode komen deze voor rekening van de Afnemer.
5.2  Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop de Afnemer in verzuim is, is hij aan Krahn wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, onverminderd het recht van Krahn om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
5.3  Voor zover er gerede twijfel bestaat over de solvabiliteit en/of kredietwaardigheid van de Afnemer, met name doch niet uitsluitend in het geval van openstaande betalingen, is Krahn gerechtigd eerder overeengekomen betalingsvoorwaarden eenzijdig in te trekken of te wijzigen en ten aanzien van volgende leveringen vooruitbetaling of zekerheid voor betaling te vragen.
5.4  De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen en van het recht nakoming te weigeren of een retentierecht uit te oefenen.

6     Levering
6.1  Tenzij anders overeengekomen, zal levering DDP (Delivery Duty Paid) plaatsvinden (Incoterms 2010).
6.2  In het geval Krahn door haar bij betrouwbare leveranciers bestelde producten niet ontvangt, is zij ontheven van haar nakomingsverplichtingen en is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Krahn gehouden is om schadevergoeding te betalen. In dat geval zal Krahn de Afnemer onmiddellijk op de hoogte stellen van de niet-beschikbaarheid of vertraagde beschikbaarheid van het item of de producten. Indien de Afnemer desondanks meent dat de niet-nakoming van de leveringsverplichting door Krahn dient te worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van Krahn, dan geldt te dien aanzien dat op de Afnemer de bewijslast rust dat Krahn een verwijt kan worden gemaakt.
6.3  Krahn is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
6.4  Krahn is te allen tijde gerechtigd tot 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid van de producten te leveren, met dien verstande dat de koopprijs alsdan dienovereenkomstig wordt aangepast.
6.5  De met Krahn overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen door haar te leveren producten worden geleverd gelden slechts bij benadering, tenzij Krahn uitdrukkelijk een vaste datum of termijn heeft bevestigd of is overeengekomen. Deze data en termijnen worden aldus niet als fatale data en/of termijnen beschouwd en Krahn is eerst dan in verzuim na ingebrekestelling door de Afnemer.
6.6  Indien “spoedige” levering is overeengekomen, zal de levertijd (circa) 14 (veertien) kalenderdagen bedragen.
6.7  Onverminderd de overigens aan Krahn toekomende rechten in geval de Afnemer op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Krahn gerechtigd de data van levering en uitvoering te verlengen of uit te stellen gedurende de periode dat de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
6.8  De wijze van verzending en verpakking van producten staat volledig ter discretie van Krahn, tenzij te dien aanzien uitdrukkelijk specifieke afspraken zijn gemaakt.
6.9  Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Krahn te leveren producten bestemd om te worden verwerkt in de fabriek van de Afnemer. Op eerste verzoek van Krahn zal de Afnemer een zogenaamde “Declaration of final destination” ondertekenen, zodat kan worden vastgesteld dat de door Krahn te leveren producten niet voor onwettige doeleinden worden gebruikt. De Afnemer garandeert de producten niet door te verkopen en/of (uit) te leveren aan derden die gevestigd zijn in landen waarop ten aanzien van de levering van de door Krahn te leveren producten enig embargo rust.

7     Force Majeure
7.1  Krahn is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in geval van oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, terroristische dreiging, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, vorst, excessief ziekteverzuim van personeel, vertraging in de aanvoer (waaronder verkeersverstoringen), bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en aansluiting, opslag- en transportstoringen, tekorten aan grondstoffen of energie, in- en uitvoerbelemmeringen of -verboden, overheidsmaatregelen, vertraagde verstrekking aan Krahn van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Krahn toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfs- en productiestoringen of overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk verhinderen of bemoeilijken (waaronder omstandigheden die productie of verzending van producten verhinderen, vertragen of onrendabel maken), niettegenstaande het recht van Krahn zich ook overigens op het bepaalde in artikel 6:75 BW te beroepen.
7.2  In geval van overmacht als bedoeld in artikel 7.1 (elk een overmachtssituatie) is Krahn niet gehouden om andere leveranciers in te schakelen en is de Afnemer niet gerechtigd tot schadevergoeding of om enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting niet na te komen.
7.3  Krahn zal de Afnemer binnen redelijke termijn op de hoogte stellen indien zich een overmachtssituatie voordoet. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie (3) maanden is Krahn bevoegd de overeenkomst, zonder gehouden te zijn om schadevergoeding te betalen, te ontbinden.
7.4  Ingeval van een overmachtssituatie staat het Krahn vrij te bepalen of en zo ja, aan welke afnemers zij producten die zij op voorraad heeft, levert, ongeacht of de leveringsverplichtingen van Krahn opeisbaar zijn.

8     Kwaliteit van de producten – Samples – Technisch Advies – Toepassingen
8.1  De kwaliteit van de door Krahn verkochte en te leveren producten is uitsluitend afhankelijk van de productspecificaties van de leverancier.
8.2  Met door Krahn ter beschikking gestelde monsters en/of technische en chemische informatie van of over de producten wordt slechts beoogd een algemene beschrijving van de producten te geven. Dergelijke monsters of informatie geven geen garantie ten aanzien van de kwaliteit of levensduur en ontheffen de Afnemer niet van zijn verplichting iedere (deel)levering te inspecteren.
8.3  Krahn verstrekt garanties in het kader van een overeenkomst uitsluitend schriftelijk, specifiek en uitdrukkelijk.
8.4  Door Krahn verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven omtrent toepassingsmogelijkheden van door haar te leveren producten ontheffen de Afnemer niet van zijn verplichting iedere (deel)levering voorafgaand aan de verwerking te inspecteren op onder meer geschiktheid voor het beoogde gebruik. Uitsluitend de Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik, de toepassing en de verwerking van de door Krahn geleverde producten alsmede voor de naleving van toepasselijke voorschriften ten aanzien van veiligheid en beveiliging.
8.5  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, garandeert de Afnemer dat zij de producten niet zal (laten) gebruiken voor de productie van (i) medische hulpmiddelen zoals bedoeld in Verordening (EU) 2017/745, in het bijzonder implantaten; (ii) biociden; (iii) gewasbeschermingsmiddelen; (iv) geneesmiddelen voor mens of dieren; (v) levensmiddelen of diervoeder; (vi) cosmetica; (vii) wapens of andere artikelen die ernstig letsel aan of de dood van mensen teweeg kunnen brengen; (viii) verdovende middelen (waaronder drugs); en (ix) halffabricaten die (uiteindelijk) voor de hiervoor genoemde toepassingen worden geproduceerd. De Afnemer zal dezelfde verplichting opleggen aan de afnemers waaraan de Afnemer producten van Krahn, al dan niet na vermenging of verwerking, doorverkoopt en levert.

9     Afname en keuring – Reclames
9.1  De Afnemer is gehouden de door Krahn geleverde producten onmiddellijk na aflevering zorgvuldig te (doen) inspecteren – in het bijzonder voorafgaand aan de vermenging of verwerking van de producten. Indien de Afnemer ten aanzien van zichtbare defecten of andere defecten die na zorgvuldige inspectie zouden moeten zijn geconstateerd niet binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk bij Krahn reclameert, worden de producten door de Afnemer geacht te zijn aanvaard. Ten aanzien van andere gebreken geldt dat de producten door de Afnemer geacht worden te zijn aanvaard indien binnen zeven (7) dagen nadat het gebrek is ontdekt, niet schriftelijk bij Krahn is gereclameerd; indien en voor zover de Afnemer het gebrek tijdens normaal gebruik door de Afnemer echter eerder had kunnen of behoren te ontdekken, geldt dit eerdere moment als het moment waarop de periode waarbinnen schriftelijk door de Afnemer dient te worden gereclameerd, aanvangt.
9.2  In geval van deelleveringen, zal artikel 9.1 op iedere deellevering van toepassing zijn.
9.3  Indien de Afnemer reclameert als bedoeld in artikel 9.1, dient de melding van het gebrek een nauwkeurige beschrijving te omvatten van het producttype en de omvang van het gebrek.
9.4  Aanspraken wegens tekortkomingen schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op en geven de Afnemer niet het recht om de afname van andere leveringen te weigeren.
9.5  Ter zake van tekortkomingen ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, is de vordering van de Afnemer beperkt tot het recht om nakoming als bedoeld in artikel 9.6 te vorderen. Na het verstrijken van de garantieperiode als bedoeld in artikel 9.6 is Krahn jegens de Afnemer niet meer aansprakelijk.
9.6  Gedurende een garantieperiode van één (1) jaar na levering zal Krahn, in geval de Afnemer tijdig en terecht heeft gereclameerd, hetzij kosteloos herleveren hetzij het betreffende product voor rekening van Krahn herstellen. Kosten van herstel, in het bijzonder transportkosten, vervoerkosten, arbeidskosten en materieelkosten, komen uitsluitend voor rekening van Krahn indien en voor zover daarvoor een wettelijke basis bestaat. Indien de Afnemer ten onrechte heeft gereclameerd, is hij gehouden de door Krahn gemaakte (on)kosten en schade te vergoeden (waaronder in het bijzonder de kosten van inspectie en transportkosten). In geval van herlevering is Krahn niet gehouden eerder geleverde producten en/of verpakkingsmateriaal terug te nemen.
9.7  Indien Krahn er niet in slaagt het gebrek weg te nemen, is de Afnemer gerechtigd de door hem verschuldigde koopprijs te verlagen of, naar zijn keuze, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.
9.8  Het bepaalde in dit artikel 9 laat eventueel aan Krahn toekomende (wettelijke) rechten om (na)levering te weigeren (zoals weigering vanwege disproportionaliteit) of op te schorten, onverlet.
9.9  Ten behoeve van eventuele verhaalsvorderingen op Krahn, is de Afnemer gehouden zijn aansprakelijkheid jegens derden zoveel mogelijk (contractueel) te beperken en ter afwending van zijn aansprakelijkheid jegens derden alle mogelijke verweermiddelen in te roepen. De aansprakelijkheid van Krahn jegens de Afnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Afnemer jegens een derde ten hoogste aansprakelijk is als de Afnemer aan zijn verplichting uit hoofde van het bepaalde in de vorige zin van dit artikel voldoet of zou hebben voldaan.
9.10 Krahn staat er niet voor in dat op de producten geen octrooirecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht van derden rusten.
9.11 In het geval is overeengekomen dat producten TEL QUEL, OFF SPEC of vergelijkbaar aan de Afnemer zullen worden verkocht, aanvaardt de Afnemer deze producten in de staat waarin deze zich bij aflevering bevinden, inclusief eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Krahn aanvaardt ten aanzien van (de eigenschappen van) deze producten geen enkele aansprakelijkheid.

10     Aansprakelijkheid
10.1  Iedere aansprakelijkheid van Krahn, ongeacht waarop deze is gebaseerd, is beperkt tot het bepaalde in artikel 9 en in dit artikel 10.
10.2  Krahn is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Krahn, haar vertegenwoordigers, haar werknemers of andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen is toegebracht.
10.3  In alle gevallen waarin Krahn gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schadevergoedingsverplichting beperkt zijn tot vergoeding van schade die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor Krahn voorzienbaar of redelijkerwijs te voorzien was, gesteld dat de gebruikelijke zorgvuldigheid door de Afnemer zou zijn betracht. Behoudens opzet van Krahn zelf is aansprakelijkheid van Krahn voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. Onder gevolgschade is in ieder geval gegrepen: omzetverlies, winstderving, inkomstenderving, productieverlies en stagnatieschade.
10.4  In alle gevallen waarin Krahn is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de voor de koop van de producten waardoor de schade is veroorzaakt, overeengekomen prijs, met een maximum van EUR 50.000.
10.5  De werknemers van Krahn of door Krahn voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij die overeenkomst partij.
10.6  De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing ingeval van aansprakelijkheid voor personenschade of van (wettelijke) productaansprakelijkheid.

11     Geheimhouding / Bescherming persoonsgegevens
11.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de aan Krahn bij het plaatsen van een bestelling verstrekte informatie niet als vertrouwelijke informatie beschouwd, tenzij het vertrouwelijke karakter daarvan als vanzelfsprekend moet worden aangenomen.
11.2  Krahn wijst er op dat door haar gegevens ten aanzien van de contractuele relatie (waaronder persoonsgegevens) worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, voor relatie- en marketing doeleinden en voor incasso van vorderingen en behoudt zich het recht voor de gegevens aan derden (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen) te verstrekken indien dit vereist is voor de nakoming van op haar rustende contractuele verplichtingen. Krahn zal deze gegevens niet verkopen of anderszins openbaren aan derden.
11.3  Ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, wijst Krahn op het volgende:
Contactgegevens: Krahn is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. De door Krahn aangewezen functionaris voor gegevensbescherming kan per e-mail bereikt worden op: dataprotection@krahn.eu.
Doel(einden) en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens: Het kan voor de levering van de producten nodig zijn dat de Afnemer persoonsgegevens verstrekt (hierna: “Gegevens”). De Gegevens worden door Krahn verwerkt met het oog op het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst (waaronder het voeren van juridische procedures en het incasseren van vorderingen) en met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (vanaf 25 mei 2018 met name artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). Krahn zal de Gegevens verwerken met het oog op de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Krahn (vanaf 25 mei 2018 met name artikel 6 lid 1 sub f van de AVG), zoals onder meer het belang van Krahn op het voorkomen van verlies op debiteuren door derden of door Krahn alsmede op de doorgifte van informatie over goederen en diensten aan de Afnemer.
Persoonsgegevens: Krahn verwerkt de volgende Gegevens: basisgegevens (zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam, indien van toepassing contactgegevens, adres), communicatiegegevens, contractgegevens, claimdata en, indien van toepassing, informatie over betalingen en tekortkomingen.
Derde-ontvangers: Krahn is te allen tijde gerechtigd om in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving Gegevens te verstrekken aan incassobureaus ter voorkoming van verlies op debiteuren door derden of door Krahn, bijvoorbeeld om de kansen op betaling door dubieuze debiteuren in te schatten of ingeval van een tekortkoming door de Afnemer informatie ten aanzien van niet-betwiste of vastgestelde vorderingen door te geven. De incassobureaus bewaren de aan hen verstrekte Gegevens eveneens om deze aan hun contractpartijen ter beschikking te stellen om het risico op niet-betaling van vorderingen in te schatten. In dit verband zullen de Gegevens echter uitsluitend worden verstrekt indien de contractpartijen waarmee de incassobureaus een relatie hebben kunnen aantonen dat zij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte van de Gegevens. Ten behoeve van de zoektocht naar debiteuren kan het incassobureau Gegevens doorgeven. De Afnemer is gerechtigd tot inzage van de Gegevens die door het incassobureau zijn opgeslagen. Indien dit vereist is voor incasso van een vordering op de Afnemer, zullen de Gegevens aan de volgende ontvangers mogen worden doorgegeven: (rechts)personen waaraan vorderingen zijn overgedragen, incassobureaus, kredietagentschappen, derde-schuldenaren, gerechten, deurwaarders en advocaten.
Productinformatie: Krahn zal de Gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 in het bijzonder artikel 6 lid 1 sub f van de AVG) gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder om de Afnemer te informeren over andere producten en diensten, indien mogelijk per post of digitaal.
Bewaartermijn: Krahn zal de Gegevens onmiddellijk verwijderen indien en zodra zij daartoe verplicht is, met name in het geval zij de Gegevens niet langer nodig heeft voor het beoogde doel waarvoor deze zijn verkregen en er ook anderszins geen verplichting bestaat de Gegevens te bewaren. Niettegenstaande het voorgaande, zal Krahn eenmaal per drie (3) jaar verifiëren of Gegevens verwijderd kunnen worden.
Bezwaarrechten: De Afnemer is te allen tijde gerechtigd bezwaar te maken tegen de verwerking van de Gegevens door Krahn voor het onder “Productinformatie” beschreven doel middels een daartoe strekkende mededeling aan Krahn. Niettegenstaande het voorgaande, zijn betrokkenen vanaf 25 mei 2018 gerechtigd om bezwaar te maken tegen de verwerking van de Gegevens zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 lid 2 sub b of artikel 14 lid 2 sub c van de AVG in samenhang met artikel 21 van de AVG.
Overige rechten van betrokkenen: Vanaf 25 mei 2018 hebben betrokkenen de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (in het bijzonder gebaseerd op de AVG): recht op informatie, recht tot aanpassing, verwijdering, beperking van verwerking en data-portabiliteit. Bovendien zijn betrokkenen gerechtigd een klacht in te dienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthouder (in Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens). De adresgegevens van Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag; postadres: Postbus 93374, (2509 AJ) Den Haag; telefoonnummer: 088 - 1805 250; en faxnummer: 070 - 8888 501.

12     Eigendomsvoorbehoud
12.1  Alle door Krahn geleverde producten blijven eigendom van Krahn tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Krahn in verband met de onderliggende overeenkomsten en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Afnemer te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De Afnemer komt geen retentierecht op die zaken toe. De onder eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel 12.1 door Krahn geleverde zaken zullen in hierna ook wel worden aangeduid als “Voorbehouden Zaken”.
12.2  De Afnemer is gerechtigd de Voorbehouden Zaken te verkopen en/of te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Uit de verkoop en/of levering van de Voorbehouden Zaken door de Afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening vloeien voor Krahn geen verplichtingen voort. Indien de Voorbehouden Zaken door samenvoeging of vermenging worden verenigd met roerende zaken die in eigendom toebehoren aan (een) derde(n), wordt Krahn automatisch mede-eigenaar van de nieuwe zaak, ieder voor een aandeel evenredig aan de waarde van de nieuwe zaak. Voor vaststelling van het aandeel van Krahn in de waarde van de nieuwe zaak als bedoeld in de vorige zin wordt uitgegaan van het bruto factuurbedrag (inclusief aanverwante kosten en belastingen) van de Voorbehouden Zaken. Indien en voorzover Krahn in voorkomende gevallen desondanks geen eigenaar wordt van een nieuwe zaak, levert de Afnemer reeds nu vooralsdan de eigendom of zijn aandeel daarin om niet over aan Krahn, zodat Krahn alsnog gerechtigd is om haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen zolang niet aan de in artikel 12.1 genoemde opschortende voorwaarde voor eigendomsovergang is voldaan.
12.3  Met het aangaan van de overeenkomst met Krahn verklaart de Afnemer tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de Afnemer op enig moment aan Krahn verschuldigd is, een pandrecht te willen vestigen op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Afnemer op derden uit hoofde van een (weder)verkoop van de Voorbehouden Zaken, alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen die in de plaats treden van of voortvloeien uit de Voorbehouden Zaken, welk pandrecht de Afnemer met het aangaan van de overeenkomst vestigt en door Krahn wordt aanvaard. Op eerste verzoek van Krahn, zal de Afnemer schriftelijk opgave doen van de vorderingen waarop het pandrecht is komen te rusten.
12.4  Indien de Afnemer een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt (waaronder zijn betalingsverplichtingen), in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Krahn het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op schadevergoeding. Krahn is alsdan gerechtigd de Voorbehouden Zaken terug te halen, waaraan de Afnemer zijn volledige medewerking zal verlenen. Onder volledige medewerking wordt begrepen (i) het verlenen van ongehinderde toegang tot het bedrijfspand of opslaglocaties waar de Voorbehouden Zaken zich bevinden; en (ii) het verstrekken van de bij de Voorbehouden Zaken behorende documentatie.
12.5  Het is Afnemer niet toegestaan Voorbehouden Zaken te bezwaren of te vervreemden anders dan als bedoeld in artikel 12.2, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krahn.
12.6  De Afnemer is gehouden de Voorbehouden Zaken voor eigen rekening en risico onder zich te houden met inachtneming van de zorgvuldigheid die van een goed huisvader kan worden verwacht, alsook de Voorbehouden Zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
12.7  De Afnemer zal op eerste verzoek van Krahn vergelijkbare zekerheid verstrekken indien een eigendomsvoorbehoud in het land waar de Voorbehouden Zaken zich na levering (zullen) bevinden, niet kan worden uitgeoefend. Alle rechten en vorderingen van Krahn op de Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar indien de Afnemer de in de vorige zin genoemde verplichting niet nakomt, ongeacht of overeengekomen betalingstermijnen al dan niet zijn verstreken.

13     Overig
13.1  De plaats waar Krahn statutair is gevestigd, geldt als de plaats waarin de (kenmerkende) prestaties onder de overeenkomst worden verricht.
13.2  Alle geschillen welke tussen partijen bestaan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Zaanstad, te Zaanstad, Nederland, tenzij Krahn aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
13.3  Op de relatie tussen Krahn en de Afnemer, waaronder de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid voor het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken uit 1980 (ook wel aangeduid als Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
13.4  Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. In een dergelijk geval verbinden Partijen zich in overleg treden om de onverbindende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die wel verbindend is/zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen mede gelet op het doel en de strekking van de overeenkomst.r de Voorbehouden Zaken zich na levering (zullen) bevinden, niet kan worden uitgeoefend. Alle rechten en vorderingen van Krahn op de Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar indien de Afnemer de in de vorige zin genoemde verplichting niet nakomt, ongeacht of overeengekomen betalingstermijnen al dan niet zijn verstreken.