Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

KRAHN Chemie Benelux B.V. Verkoop- en leveringsvoorwaarden | april 2015

Download as PDF

1. Toepassing

1.1. De hiernavolgende bepalingen en voorwaarden vormen een integraal bestanddeel van onze aanbiedingen en contracten en de contracten worden uitsluitend onder deze bepalingen aangegaan. Onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en gelden ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijke met de toepassing daarvan is ingestemd.

1.2. Deze bepalingen zijn enkel van toepassing op ondernemingen zoals deze zijn opgenomen in artikel 6:235 lid 1 BW.

1.3. De INCOTERMS, en wel de meest recente versie, zijn van toepassing en gelden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.


2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen van Koper zijn voor ons slechts bindend voor zover ze schriftelijk of in enige tekstvorm zijn bevestigd of op het moment dat de goederen zijn geleverd.


3. Berekening van de prijs

3.1. In het geval van een algemene prijsverhoging tussen het sluiten van het contract en de levering van de goederen, is Koper gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken voor het bedrag waarvoor nog geen goederen zijn geleverd binnen zeven kalenderdagen vanaf het moment dat de prijsverhoging bekend is gemaakt.

3.2. De koopprijs wordt berekend op basis van de geldende prijzen vermeerderd met BTW op de datum van levering.

3.3. De koopprijs wordt berekend op basis van de hoeveelheden, gewichten of afmetingen die zijn vastgesteld op de plaats van verzending.

3.4. Indien, betreffende de invoer of de distributie van goederen, openbare belastingen of heffingen worden verhoogd of worden ingevoerd tussen het tijdstip van afsluiten van het contract en de levering van de goederen, hebben wij het recht de overeenkomst te annuleren.


4. Betaling

4.1. De koopprijs dient “netto” te worden betaald en dient te worden voldaan bij levering.

4.2. Indien de Koper niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan 1% boven de wettelijke handelsrente gerekend vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening. Voorts zijn voor rekening van de Koper alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag,
daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, welke minimaal 15% van de hoofdsom en de
vertragingsrente bedragen, welke zullen worden berekend volgens het rapport BIS, alsmede de totale
gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijke
gemaakte kosten. We behouden ons het recht voor om bijkomend(e) schade of verlies te vorderen.

4.3. Indien gerechtvaardigde twijfel over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper bestaat, in het
bijzonder in het geval van betalingsachterstanden, zijn wij voor verdere/ toekomstige leveringen gerechtigd
enige verleende kredietvoorwaarden in te trekken en om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen.

4.4. Betaling van de koopprijs zal enkel geacht te hebben plaatsgevonden indien het bedrag in zijn geheel tot onze beschikking is op een van onze rekeningen. Wissels en cheques gelden niet als geldig(e) betaling(-smiddel), tenzij partijen anders overeenkomen. Bankkosten, belastingen etc. komen ten laste van de Koper.

4.5. Het verrekenen met tegenvorderingen, afgezien van vorderingen die niet betwist zijn of bevestigd zijn
door middel van een definitieve rechterlijke uitspraak, of het uitoefenen van het recht van weigering of
het opschorten van de nakoming, is uitgesloten.


5. Levering

5.1. Onze verplichting tot levering is afhankelijk van de juiste en tijdige levering van onze leverancier.

5.2. We zijn gerechtigd leveringen gedeeltelijk uit te voeren, mits zij tenminste 25 procent van de
overeengekomen hoeveelheid uitmaken.

5.3. Leveringen van 10% minder of meer dan de overeengekomen hoeveelheid zijn toegestaan.

5.4. Leveringen tegen vaste leveringsdata moet expliciet als zodanig worden overeengekomen.

5.5. Indien "prompt" als leveringsdatum is overeengekomen, zal de leveringstermijn 14 kalenderdagen
bedragen.

5.6. In het geval van vertraging van de levering dient de Koper een redelijke termijn van respijt te verlenen van niet minder dan twee weken.

5.7. Tenzij anders overeengekomen zijn onze goederen bestemd voor verwerking in de fabriek van de Koper.

6. Belemmeringen van levering

Oorlog, stakingen, uitsluiting, schaarste van grondstoffen of energie, fabrieks- of verkeersverstoringen,handelingen van overheden en alle andere gevallen van overmacht die de productie of verzending van degoederen verhinderen of vertragen of ze onrendabel maken, ontheffen ons van de verplichting om televeren voor de duur van de storing en overeenkomstig de omvang van de overmachtstoestand. Indien detoestand van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, hebben wij het recht om de levering teannuleren. In het geval van gedeeltelijke of gehele stopzetting van onze leveringsbronnen wegens overmacht, zijn wij niet verplicht om voorraad van andere leveranciers te verkrijgen. In dit geval zijn we gerechtigd om de bestaande voorraad over te dragen, rekening houdende met onze verplichtingen tot levering.


7.
Kwaliteit van de goederen / monsters / technisch advies / applicaties

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de kwaliteit van de goederen uitsluitend bepaald aan de hand
van de officiële productspecificaties van de betreffende producent.

7.2. Monsters of proeven die wij beschikbaar stellen en onze technische en chemische gegevens zijn enkel bedoeld om een algemene beschrijving van de goederen te geven. Ze bevatten geen enkele garantie betreffende kwaliteit of houdbaarheid en ontslaan de Koper niet van de verplichting elke levering van goederen te controleren.

7.3. Advies over technische applicaties die door ons naar ons beste weten worden verschaft, is vrijblijvend en ontslaat Koper niet van de verplichting elke levering voor de bewerking of verwerking op geschiktheid voor het beoogde doel te testen. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/ zij onze geleverde goederen gebruikt, toepast en/ of verwerkt en voor het toepassen van en handelen conform de geldende wet- en regelgeving alsmede voorschriften voor deze doeleinden.

7.4. De producten die door ons zijn verkocht en/of geleverd, zijn niet bestemd voor verwerking in (i) medische instrumenten volgens EU-richtlijn 93/42/EEG, in het bijzonder in implantaten, (ii) in biociden, (iii) in pesticiden, (iv) in menselijke- of dier- geneesmiddelen, (v) in levensmiddelen en voedingsproducten, (vi) in cosmetica, (vii) in wapens of andere objecten, ontworpen om menselijke levens te nemen of letsel toe te brengen.

7.5. Enige uitzondering op de bovengenoemde uitzonderingen vereist een uitdrukkelijke schriftelijke instemming en vrijgave van de fabrikant.


8. Klachten over gebreken/ aanspraken van Koper ten aanzien van gebreken

8.1. De Koper dient alle goederen direct na ontvangst te controleren en zal enige gebreken, onjuiste leveringen of afwijkingen in hoeveelheden onverwijld, maar niet later dan een week na levering, schriftelijk melden. In het geval van gedeeltelijke leveringen, is deze verplichting van de Koper van toepassing op elk deel van de geleverde hoeveelheid.

8.2. De Koper dient verborgen gebreken, nadat zij zijn ontdekt, onmiddellijk, maar niet later dan twaalf maanden na levering, te melden.

8.3. Melding van gebreken geeft de Koper geen recht om een verschuldigde betaling op te schorten of om verdere leveringen te weigeren.

8.4. In het geval van tijdige en rechtmatige klachten over gebreken, zijn de aanspraken van de Koper wegens gebreken beperkt tot het recht op een vervangende levering.

8.5. Vervangende levering wordt volbracht door middel van het herstel van de gebreken of door middel van het leveren van niet defecte goederen naar onze keuze.

8.6. Indien een vervangende levering van onze zijde niet slaagt, heeft de Koper de optie om de koopprijs te verlagen of om zich terug te trekken uit het contract. Dit laat de aanspraken voor schadevergoeding onder Clausule 9 onverlet, zonder dat dit als enige erkenning kan worden uitgelegd.

8.7. De garantietermijn is geldig tot een jaar na de levering van de goederen, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een langere verjaringstermijn voorschrijven.

8.8. We bieden geen garantie dat het product vrij is van patenten of andere industriële eigendomsrechten van derden.

8.9. De Koper heeft geen enkel recht op garantie voor gebreken in het geval de goederen werden verkocht als NT goederen, tweedehands, restanten, off-the-line goederen, gerecycled of dergelijke.


9. Aansprakelijkheid

9.1. Contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid is uitgesloten voor eigen gering nalatig handelen/ gedrag betreffende onze verplichtingen en ook voor geringe nalatigheid van onze leidinggevende werknemers en wettelijke vertegenwoordigers. Voorgaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op het niet nakomen van plichten die van wezenlijk belang zijn voor het realiseren van de doelstelling van de overeenkomst, met dien verstande dat de aansprakelijkheid conform artikel 9.2 is beperkt tot de voor de overeenkomst typische directe schade.

9.2. Enkel in het geval van grove nalatigheid of opzet van ons of van onze leidinggevende medewerkers is de leverancier enkel aansprakelijk voor indirecte schade of schade die op het moment dat het contract werd gesloten, niet te voorzien was.

9.3. De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op gevallen van schending van leven, lichaam of gezondheid. Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen worden niet aangetast.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Totdat de vordering voortvloeiende uit de zakelijke relatie volledig voldaan is, blijven de geleverde goederen ons eigendom.

10.2. Indien producten onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt, worden wij geacht fabrikant te zijn en verwerven wij de eigendom over de nieuw gemaakte goederen, indien en voor zover de wet dat toelaat.

10.3. Indien producten onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt, gecombineerd of vermengd met goederen die eigendom van derden zijn, verwerven wij mede-eigendom van deze producten in verhouding tot de facturatiewaarde van de goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de facturatiewaarde van de andere materialen/ goederen. Indien de goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud zijn verwerkt, gecombineerd of vermengd met een hoofdmateriaal dat eigendom is van de Koper, draagt de Koper hierbij zijn eigendomsrechten van het nieuwe product aan ons over zolang de vorderingen niet zijn betaald, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.4 ingeval de eigendomsoverdracht wettelijk niet mogelijk is.

10.4. De Koper draagt hierbij de uit de doorverkoop van door haar geproduceerde goederen voortvloeiende vorderingen, waaronder de BTW, aan ons, voor zover rechtens mogelijk, over of verschaft aan ons op eerste schriftelijk verzoek zekerheid in de vorm van een borgstelling of verpanding van genoemde vorderingen. Het is niet toegestaan deze vorderingen af te staan; ook niet binnen het raamwerk en doel van factoring.

10.6. De Koper is verplicht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud in bewaring te nemen met de zorg van een goed huisvader en om ze te verzekeren tegen standaard opslag risico’s. Hij draagt hierbij de mogelijke rechten voortvloeiende uit een verzekeringspolis aan ons over.

10.7. Zo lang de Koper zijn verplichtingen jegens ons nakomt is hij/zij gerechtigd volgens de gebruikelijke bedrijfsvoering te beschikken over de goederen onder eigendomsvoorbehoud en om vorderingen te innen resulterend uit de wederverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Echter, de Koper is niet gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud of de overgedragen vorderingen te verpanden aan derden of ter zake ten titel van cessie over te dragen. Het recht tot wederverkoop geldt niet wanneer de Koper de overdraagbaarheid van de vordering uitsluit van de wederverkoop met zijn koper. De Koper zal ons, onverwijld, op de hoogte stellen van een inbeslagname door derden van de goederen onder eigendomsvoorbehoud of de overgedragen vorderingen nadat dit bekend is geworden.

10.8. Indien de Koper met de betaling in gebreke is, zijn wij gerechtigd afgifte te vorderen van de goederen onder eigendomsbehoud, zonder uitstel en zonder herroeping/ beëindiging van het contract. Bovendien dient Koper aan ons op het eerste verzoek alle benodigde informatie te verstrekken en ons alle documenten te geven betreffende de inventaris van de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overgedragen vorderingen en zal zijn kopers onverwijld op de hoogte stellen van de overdracht van de vorderingen.

10.9. Indien de waarde van de cauties onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zullen wij op verzoek van de Koper in dit opzicht cauties volgens onze keuze vrijgeven.


11. Divers

11.1. De plaats voor de uitvoering van betaling is Zaandam.

11.2. Uitsluitend de rechtbank in Amsterdam is bevoegd. Echter, wij zijn gerechtigd om ook in rechte op te treden tegen de Koper in zijn/ haar vestigingsplaats.

11.3. Nederlands recht is van toepassing, en uitgezonderd worden de dwingendrechtelijke bepalingen ter zake van enige rechtskeuze en de bepalingen van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.4. Indien een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van alle overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed.