Informacje dotyczące ochrony danych.

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zbierania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy rozległe techniczne i operacyjne działania ochronne w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego.
 

1 Administrator przetwarzania danych osobowych
Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

KRAHN Chemie GmbH
Grimm 10
20457 Hamburg
telefon +49 40 32092-0
info.de@krahn.eu
 

2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dataprotection@krahn.eu lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 

3 Państwa prawa
Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa związane z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi:

3.1 Prawa ogólne
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej odwołania wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

3.2 Prawa przysługujące w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie w interesie publicznym) lub f) (przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W razie sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.3 Prawa w przypadku marketingu bezpośredniego
Jeżeli dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie będziemy już przetwarzać do takich celów.

3.4 Prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego
Mają Państwo ponadto prawo do wnoszenia do właściwego organu nadzorczego, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, skarg na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.
 

4 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej
W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc w sytuacjach, gdy Państwo nie rejestrują się lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje naszemu serwerowi. Gdy chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są dla nas technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 f RODO:

- adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, każdorazowo przesłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka internetowa, system operacyjny i jego interfejs oraz wersja oprogramowania przeglądarki.

5 Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
Gdy kontaktują się Państwo z nami e-mailem, podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ew. Państwa nazwisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Udzielenie tych informacji jest wyraźnie dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą,  art. 6 ust. 1 a RODO. Jeżeli dotyczy to informacji na temat kanałów komunikacji (na przykład adres e-mailowy, numer telefonu), wyrażają Państwo ponadto zgodę na kontaktowanie się z Państwem ewentualnie również poprzez ten kanał komunikacji, w celu udzielenia odpowiedzi w Państwa sprawie. Mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie wycofać zgodę na przyszłość.

Powstałe w związku z tym dane osobowe usuwamy, gdy ich zapisywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, gdy istnieją prawne obowiązki przechowywania.
 

6 Podania o pracę
Mogą Państwo składać do naszego przedsiębiorstwa podania o pracę drogą elektroniczną, np. przez e-mail. Państwa dane będziemy oczywiście wykorzystywać tylko do opracowania Państwa podania o pracę i nie będziemy przekazywać ich stronom trzecim. Proszę zwrócić uwagę, że przesłane nam niezaszyfrowane e-maile będą przekazywane bez ochrony dostępu.

Gdy składali Państwo podanie na określone stanowisko, które zostało już zajęte lub uznamy Państwa za osobę równie lub jeszcze bardziej odpowiednią na inne stanowisko, chętnie przekażemy Państwa podanie wewnątrz przedsiębiorstwa. Prosimy o poinformowanie nas, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Państwa dane osobowe zostaną od razu usunięte lub maksymalnie po upływie 6 miesięcy, o ile nie udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych lub doszło do zawarcia umowy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 a, b i f RODO oraz § 26 BDSG (Federalnej Ustawy w sprawie ochrony danych osobowych).
 

7 Wykorzystywanie plików cookie
Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa dysku twardym z przyporządkowaniem do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, za których pośrednictwem określone informacje wpływają do miejsca, które wprowadza plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa stała się w sumie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywniejsza.

Ta strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i sposób działania objaśnione są poniżej.

7.1 Przejściowe pliki cookie
Te pliki cookie są usuwane automatycznie, gdy zamykają Państwo przeglądarkę internetową. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, przy pomocy którego różne zapytania Państwa przeglądarki internetowej można przyporządkować do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie Państwa komputera, gdy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Ploki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się przez Państwa lub zamknięciu przeglądarki internetowej.

7.2 Długoterminowe pliki cookie
Te pliki cookie są automatycznie usuwane po wyznaczonym okresie, który może się różnić w zależności od plików cookie. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki internetowej.

7.3 Zapobieganie plikom cookie
Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić przyjmowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że wówczas ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

7.4 Podstawy prawne i okres przechowywania
Podstawy prawne możliwości przetwarzania danych osobowych i okresu ich przechowywania są różne. Zostały one przedstawione w poniższych rozdziałach.


8 Analiza stron internetowych
Do celów związanych z analizą i optymalizacją naszych stron internetowych korzystamy z różnych usług przedstawionych poniżej. Możemy zatem np. analizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę, jakie informacje są najbardziej poszukiwane lub jak użytkownicy oceniają ofertę. Gromadzimy między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba weszła na stronę internetową (tak zwana strona odsyłająca), jakie podstrony strony internetowej były otwierane lub jak często i przez jaki czas przebywania oglądano podstronę. Pomaga nam to w konstruowaniu ofert w sposób przyjazny dla użytkownika i ulepszaniu ich. Zbierane przy tym dane nie służą do osobistego identyfikowania indywidualnych użytkowników. Zbierane są dane anonimowe lub najwyżej pseudonimowe. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 f RODO.
 

8.1 etracker

Dostawca niniejszej strony internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga w Niemczech (www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. W związku z tym stosowane są pliki cookie umożliwiające analizę statystyczną korzystania z niniejszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz wyświetlanie treści lub reklam związanych z użytkowaniem. Cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane wytworzone przez firmę etracker są przez nią przetwarzane i zapisywane na zlecenie dostawcy niniejszej strony internetowej wyłącznie w Niemczech, podlegają wobec tego surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z tym etracker został poddany niezależnemu badaniu i certyfikacji oraz wyróżniony znakiem jakości ochrony danych osobowychePrivacyseal.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f (uprawniony interes) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Nasz uprawniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej strony internetowej. Prywatność naszych użytkowników jest dla nas szczególnie ważna, dlatego etracker na możliwie najwcześniejszym etapie dokonuje anonimizacji adresu IP i przekształca identyfikatory zgłoszeń i urządzeń w jednoznaczny, ale nie przyporządkowany do jednej osoby klucz. etracker nie wykorzystuje danych w inny sposób, nie łączy ich z innymi danymi, ani nie przekazuje osobom trzecim.

W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec opisanego powyżej przetwarzania danych, w zakresie, w jakim dotyczy ono danych osobowych. Państwa sprzeciw nie ma dla Państwa negatywnych skutków.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie etracker znajdą Państwo tutaj.  

9 Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub przekazanie danych jest konieczne do wykonania stosunku umownego lub wcześniej wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych.

Jeżeli z Państwa danymi osobowymi mogą zetknąć się zewnętrzni usługodawcy, w ramach przetwarzania przez podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 RODO zapewnimy, aby w jednakowy sposób przestrzegały one przepisów prawa w sprawie ochrony danych osobowych. Proszę również zwrócić uwagę na odnośne informacje podmiotów przetwarzających dotyczące ochrony danych osobowych. Za treści usług obcych jest odpowiedzialny odnośny usługodawca, przy czym w miarę możliwości dokonamy sprawdzenia usług pod kątem przestrzegania wymogów prawnych.
 

10 Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy rozległe techniczne i operacyjne działania ochronne w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Stan na maj 2018 r.