Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Krahn Chemie Polska Sp. z o.o.


Download PDF

1. Informacje ogólne - Zakres stosowania - Wymóg formy pisemnej - Cesja
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki sprzedaży i dostaw („Warunki ogólne”) odnoszą się do całości stosunków
gospodarczych pomiędzy spółką KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o. („KRAHN”) a klientami („Nabywcy”,
„Nabywca”). Stanowią one integralną część ofert handlowych i zawieranych przez KRAHN umów. Warunki ogólne obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków i dotyczą również wszystkich przyszłych transakcji z Nabywcą. KRAHN nie akceptuje żadnych odmiennych regulaminów Nabywcy, które stałyby w sprzeczności z niniejszymi Warunkami ogólnymi, chyba, że wyraziła uprzednio wyraźną pisemną zgodę na ich stosowanie.
1.2. Niniejsze Warunki ogólne znajdują zastosowanie pod warunkiem, że Nabywca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
1.3. Warunki ogólne KRAHN stosuje się w szczególności do umów sprzedaży lub dostaw rzeczy ruchomych („Towary”, „Towar”). O ile nie postanowiono wyraźnie inaczej, niniejsze Warunki ogólne w wersji obowiązującej w dacie zamówienia złożonego przez Nabywcę, a ponadto w każdym przypadku w wersji ostatnio udostępnionej Nabywcy w wersji pisemnej lub elektronicznej, obowiązują jako umowa ramowa również w odniesieniu do przyszłych umów tego samego rodzaju, bez żadnego zobowiązania ze strony KRAHN do powoływania się na nie w konkretnych przypadkach.
1.4. Indywidualnie negocjowane umowy z Nabywcą, zawierane w szczególnych przypadkach (w tym porozumienia dodatkowe, aneksy i zmiany) mają znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków ogólnych. O ile nie udowodniono odmiennej sytuacji, decydujące znaczenie w odniesieniu do treści takich umów ma umowa sporządzona na piśmie lub pisemne potwierdzenie otrzymane od KRAHN.
1.5. Wyłącza się niniejszym możliwość przelewu wierzytelności przysługujących w stosunku do KRAHN na inne podmioty.

2. Informacje – Konsultacje – Zmiany Towarów
2.1. Informacje dotyczące oferowanych przez KRAHN towarów, a także usługi doradcze, udostępniane będą na podstawie specyfikacji producenta i dotychczasowego doświadczenia KRAHN. W zakresie, w jakim KRAHN dostarcza informacje lub podejmuje czynne działania w obszarze doradztwa, jednak takie informacje i konsultacje nie należą do uzgodnionego w umowie zakresu usług, do których realizacji KRAHN jest wyraźnie zobowiązany, informacje i konsultacje udzielane będą nieodpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.
2.2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych, KRAHN nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność towaru do określonego celu lub zastosowania.
2.3. Dopuszczalne są zwyczajowo przyjęte odstępstwa, jak również odstępstwa mieszczące się w granicach odpowiednich przepisów regulacyjnych, o ile nie wpływają one na zdatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, o ile został on określony w odrębnej umowie.

3. Propozycje współpracy
3.1. Propozycje współpracy KRAHN mogą ulegać zmianie i mają charakter niewiążący, o ile nie zostaną jednoznacznie oznaczone jako wiążące lub złożone wraz ze wskazaniem terminu do akceptacji.
3.2. Po otrzymaniu od Nabywcy zamówień ofert lub zleceń w ramach wykonania umów, umowa wchodzi w życie dopiero po wystosowaniu przez KRAHN pisemnego potwierdzenia zamówienia, zlecenia lub akceptacji oferty (za wystarczające uznaje się udzielenie takiego potwierdzenia na piśmie, w tym za pomocą poczty e-mail) lub wraz ze zrealizowaniem przez KRAHN dostawy. Zamówienia oferty lub zlecenia w ramach wykonania umów złożone przez Nabywcę, które nie zostaną przez KRAHN potwierdzone lub zrealizowane w terminie czternastu dni, uznaje się za odrzucone. W razie rozbieżności pomiędzy wydanym przez KRAHN potwierdzeniem zamówienia a zamówieniem, ofertą lub zleceniem Nabywcy, za obowiązujące uznaje się potwierdzenie zamówienia przez KRAHN, chyba że Nabywca wyrazi sprzeciw wobec potwierdzenia zamówienia przez KRAHN w ciągu siedmiu dni roboczych od jego otrzymania.
3.3. W odniesieniu do stosunku prawnego pomiędzy KRAHN a Nabywcą, decydujące znaczenie ma wyłącznie pisemna umowa zakupu, której integralną część stanowią niniejsze Warunki ogólne. Ustne deklaracje i potwierdzenia składane przez KRAHN przed zawarciem umowy (w szczególności opisy techniczne i inne szczegóły zawarte w ofertach, prospektach publikowanych w internecie oraz wszelkich innych materiałach) są z perspektywy prawnej niewiążące, ponieważ umowa zawarta na piśmie zastępuje uzgodnienia ustne poczynione pomiędzy kontrahentami, chyba że wynika z nich wyraźnie ich dalsze obowiązywanie i skuteczność.

4. Wyliczenie ceny kupna
4.1. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, ceny oferowane w walucie EUR stanowią ceny netto, bez podatku VAT; w dacie wystawienia faktury ustawowa kwota podatku VAT zostanie odrębnie wyszczególniona na fakturze.
4.2. Wyliczenie ceny kupna odbywa się na podstawie ilości, wagi lub wymiarów ustalonych w miejscu wysyłki.
4.3. W przypadku wzrostu opłat publicznoprawnych z tytułu importu lub dystrybucji Towarów lub wprowadzenia nowych opłat w okresie od daty zawarcia umowy do daty dostawy, KRAHN przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Płatność - Odsetki za zwłokę - Wyłączenie kompensaty
5.1. Cena zakupu będzie płatna w całości w kwocie pieniężnej netto i należna w terminie dostawy. Cena kupna płatna będzie gotówką lub przelewem. Za datę płatności uznaje się przekazanie odnośnej kwoty do dyspozycji KRAHN. Ryzyko związane ze sposobem płatności ponosi Nabywca. Inne formy płatności podlegają szczególnym uzgodnieniom na piśmie, w tym za pomocą poczty elektronicznej, przy czym koszty powstałe w tym kontekście po obu stronach ponosi Nabywca.
5.2. Jeżeli Nabywca popadnie w zwłokę z zapłatą należności, KRAHN przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę według stawki maksymalnych odsetek ustawowych. Zastrzega się ponadto prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań za szkody lub straty.
5.3. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do wypłacalności oraz zdolności kredytowej Nabywcy, w szczególności w przypadku opóźnienia płatności, KRAHN może odstąpić od wszelkich warunków płatności, które zostały wcześniej przyznane Nabywcy, i domagać się zapłaty z góry lub zabezpieczenia na poczet przyszłych dostaw.
5.4. Weksle i czeki nie są akceptowane, jako forma płatności. Koszty opłat bankowych, wymiany walutowej itp. pokrywa Nabywca.
5.5. Wyłącza się możliwość kompensaty z roszczeniami wzajemnymi innymi niż oparte na uznanych i bezspornych roszczeniach, skutecznie ustalonych wierzytelnościach, a także prawo do odmowy realizacji prawa zatrzymania.

6. Dostawa
6.1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, dostawę uznaje się za uzgodnioną na zasadach DDP wg Incoterms 2010.
6.2. Jeżeli KRAHN ze swej strony nie otrzyma dostaw pomimo złożenia prawidłowych zamówień u wiarygodnych dostawców, poinformuje Nabywcę bezzwłocznie o braku dostępności lub opóźnieniu dostępności danego artykułu lub materiału i zaproponuje alternatywny termin dostawy lub dostawę alternatywnego towaru. Jeżeli Nabywca nie zaakceptuje alternatywnego terminu dostawy lub dostawy alternatywnego towaru, KRAHN zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia i uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Ciężar udowodnienia, że KRAHN naruszył obowiązki w związku z nabyciem zamówionych przez Nabywcę towarów, spoczywa na Nabywcy.
6.3. KRAHN zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych, jeżeli będą one użyteczne dla Nabywcy w ramach uzgodnionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, o ile dostawa dalszej części towarów zostanie zabezpieczona, a Nabywca nie poniesie z tego tytułu żadnych znaczących nakładów ani dodatkowych kosztów (chyba że KRAHN wyrazi zgodę na poniesienie takich kosztów).
6.4. Dopuszczalne są niedobory i nadwyżki dostaw na poziomie do 10% ilości uzgodnionej w umowie, każdorazowo z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty ceny kupna.
6.5. Terminy realizacji towarów i usług należy w każdym przypadku uznawać za orientacyjne, chyba że wyraźnie potwierdzono lub uzgodniono ostateczny termin bądź datę. Jeżeli uzgodniono warunki wysyłki, wówczas obowiązujące warunki dostawy i terminy dostaw odnoszą się do daty przekazania dostawy przewoźnikowi, spedytorowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu, któremu powierzone zostanie świadczenie usług
przewozowych.
6.6. Jeżeli jako termin dostawy wskazano „bezzwłocznie”, termin dostawy przyjmuje się wówczas jako 14 dni kalendarzowych.
6.7. Jeżeli dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od KRAHN lub od dostawców KRAHN, termin ten zostanie odpowiednio wydłużony. W takim przypadku Nabywca otrzyma bezzwłocznie stosowną informację. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające świadczenie trwają nadal po upływie jednego miesiąca od uzgodnionego terminu, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wyłącza się roszczenia przeciwko KRAHN w związku z niezawinionym przekroczeniem terminu dostawy.
6.8. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących KRAHN w związku z uchybieniem po stronie Nabywcy, KRAHN może domagać się od Nabywcy wydłużenia terminów dostawy i realizacji oraz do odroczenia terminów dostawy i realizacji o okres odpowiadający okresowi niewywiązywania się przez Nabywcę z zobowiązań
umownych wobec KRAHN.
6.9. Sposób i trasę wysyłki oraz pakowania towaru KRAHN ustala według własnego uznania, na rozsądnych zasadach, chyba że dokonano w tej sprawie szczegółowych uzgodnień.
6.10. O ile nie uzgodniono inaczej, Towary oferowane przez KRAHN przeznaczone są do przetwarzania we własnym zakładzie Nabywcy.

7. Utrudnienia dostaw
Okoliczności takie jak wojna, strajk, lokaut, niedobór surowców lub energii, zakłócenia działania instalacji lub ruchu drogowego, działania władz oraz wszelkie inne przypadki siły wyższej, które utrudniają lub opóźniają produkcję lub wysyłkę towarów bądź też powodują, że produkcja lub wysyłka staje się nieopłacalna, zwalniają KRAHN z obowiązku realizacji dostawy przez okres występowania i w zakresie występowania danej okoliczności. Jeżeli dane utrudnienie występuje przez okres dłuższy niż trzy miesiące, KRAHN przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku częściowej lub całkowitej utraty przez KRAHN źródeł zaopatrzenia wskutek okoliczności o charakterze siły wyższej, KRAHN nie ma obowiązku pozyskiwania materiałów od innych dostawców. W takim przypadku KRAHN może dokonać przydziału istniejących Towarów, z uwzględnieniem własnego zapotrzebowania oraz ciążących na KRAHN obowiązków w zakresie dostaw.

8. Jakość towarów - próbki - doradztwo techniczne - zastosowania
8.1. Jakość Towarów zależy wyłącznie od specyfikacji produktów, opracowanej przez producenta.
8.2. Udostępniane przez KRAHN próbki oraz dane techniczne i chemiczne pełnią wyłącznie rolę ogólnej
charakterystyki Towarów. Ich przekazanie nie powoduje udzielenia jakiejkolwiek gwarancji jakości lub trwałości i nie zwalniają Nabywcy z obowiązku skontrolowania każdej dostawy.
8.3. Gwarancje udzielane są wyłącznie w ramach indywidualnych, wyraźnych, pisemnych umów.
8.4. Doradztwo świadczone przez KRAHN w zakresie zastosowań technicznych opiera się na najlepszej wiedzy KRAHN, są to informacje niewiążące i niezwalniające Nabywcy z obowiązku zbadania każdej dostawy pod względem zdatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem przed przystąpieniem do czynności przetwórczych. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania, stosowania i przetwarzania przez siebie towarów dostarczanych przez KRAHN, a także ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.
8.5. O ile Nabywca nie określi indywidualnie inaczej przed zawarciem umowy, zakłada się, że wyroby sprzedawane lub dostarczane przez KRAHN nie są przeznaczone do produkcji: (i) wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/745, w szczególności implantów; (ii) środków biobójczych; (iii) środków ochrony roślin; (iv) leków do użytku u ludzi i zwierząt; (v) paszy i karmy dla zwierząt, (vi) kosmetyków; (vii) broni lub innych przedmiotów o charakterze śmiercionośnym lub powodującym obrażenia ciała u ludzi.

9. Zgłaszanie wad - roszczenia z tytułu rękojmi
9.1. Towary dostarczane przez KRAHN podlegają dokładnej kontroli bezpośrednio po ich dostarczeniu do Nabywcy lub osoby trzeciej przez niego wyznaczonej, w szczególności przed bezpośrednim przystąpieniem do ich ewentualnego mieszania lub innego przetwarzania. W odniesieniu do wad widocznych lub innych, które mogą być stwierdzone w drodze bezpośredniej i dokładnej inspekcji, uznaje się je za zaakceptowane przez Nabywcę, o ile KRAHN nie otrzyma pisemnego zgłoszenia wad (dla którego za wystarczającą przyjmuje się formę pisemną) w ciągu siedmiu dni roboczych od daty dostawy. W odniesieniu do pozostałych wad, dostarczane artykuły uznaje się za odebrane przez Nabywcę, o ile KRAHN nie otrzyma zgłoszenia wad w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich ujawnienia; jeżeli jednak dana wada mogłaby być stwierdzona przez Nabywcę podczas zwykłej eksploatacji we wcześniejszym terminie, wówczas taki wcześniejszy termin uznaje się za obowiązujący dzień rozpoczęcia biegu okresu składania reklamacji.
9.2. W przypadku dostaw częściowych, do poszczególnych ilości częściowych zastosowanie znajduje postanowienie ust. 9.1.
9.3. Pisemna reklamacja od Nabywcy (dla której za wystarczającą uznaje się formę pisemną) musi zawierać dokładny opis rodzaju i zakresu usterki.
9.4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania należnych płatności ani odmowy przyjęcia innych dostaw.
9.5. W przypadku terminowych i uzasadnionych reklamacji, zakres roszczeń przysługujących Nabywcy w związku z takimi usterkami jest ograniczony do prawa do następczego wykonania świadczenia.
9.6. Zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego w przypadku wad Towaru, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w odpowiedniej części lub żądania obniżenia ceny Towaru objętego wadą, przy czym KRAHN zastrzega sobie prawo dokonania naprawy Towaru objętego wadą lub jego wymiany. Jeżeli wada faktycznie występuje, KRAHN ponosi koszty późniejszej naprawy, w szczególności koszty transportu, opłat drogowych, koszty robocizny i koszty materiałów, w zakresie przewidzianym przez prawo. W przeciwnym wypadku KRAHN może domagać się od Nabywcy zwrotu kosztów poniesionych przez KRAHN wskutek bezzasadnego żądania wyeliminowania wad (w szczególności kosztów inspekcji i transportu), chyba że brak wad nie mógł być przez Nabywcę stwierdzony.
9.7. Zakłada się brak usterek w chwili przejścia ryzyka na Nabywcę, o ile Nabywa przeprowadził prawidłową inspekcję
zgodnie z ust. 9.1 - 9.3 i nie zgłosi żadnych wad, chyba że założenie takie jest niezgodne z charakterem danego artykułu lub wady.
9.8. Warunkiem dochodzenia przez Nabywcę roszczeń regresowych jest uprzednie skorzystanie przez Nabywcę z przysługujących mu na mocy niniejszych Warunków ogólnych oraz prawa uprawnień.
9.9. Okres rękojmi wynosi jeden rok od daty dostawy towaru, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres przedawnienia.
9.10. KRAHN nie udziela gwarancji, że produkt jest wolny od obciążeń prawami patentowymi lub innymi prawami własności przemysłowej przysługującymi stronom trzecim.
9.11. W przypadku Towarów, które zgodnie z umową sprzedane zostały jako TEL QUEL, OFF SPEC itp., Nabywcy nie przysługują żadne uprawnienia gwarancyjne związane z wadami materiałów.

10. Odpowiedzialność
10.1. W zakresie, w jakim we właściwym kontekście zastosowanie znajduje pojęcie zawinionego uchybienia, odpowiedzialność odszkodowawcza KRAHN - niezależnie od podstaw prawnych - ograniczona jest zgodnie z postanowieniami art. 10.
10.2. Z zastrzeżeniem ust. 10.4 KRAHN nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niedołożenia należytej staranności po stronie organów KRAHN, jej pełnomocników, pracowników i innych osób uczestniczących w realizacji
zobowiązań KRAHN, chyba że doszło do naruszenia istotnych obowiązków umownych. Do istotnych obowiązków zalicza się w szczególności obowiązki, których realizacja jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i których wykonania może rozsądnie oczekiwać Nabywca.
10.3. W zakresie, w jakim KRAHN ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, stosownie do ust. 10.2, wartośćodszkodowania ograniczona będzie do strat i szkód, które były przez KRAHN przewidywane w terminie zawarcia umowy, jako konsekwencja naruszenia, lub które KRAHN powinna była przewidzieć, działając z należytąstarannością i dbałością. KRAHN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty pośrednie.
10.4. Całkowita odpowiedzialność KRAHN w stosunku do Nabywcy ograniczona jest do kwoty 1 mln EUR i ma zastosowanie (na zasadach określonych w art. 10) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. W celu uniknięcia wątpliwości, KRAHN nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w szczególności wynikające lub związane z utratą rzeczy, w tym utratą możliwości korzystania z rzeczy.
10.5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie w tym samym zakresie w stosunku do okoliczności po stronie organów KRAHN, jej pełnomocników, pracowników i innych osób wykonujących czynności w ramach wykonywania obowiązków KRAHN.
10.6. W zakresie, w jakim KRAHN świadczy usługi doradcze dotyczące aspektów praktycznych, jednak przekazywane informacje i konsultacje nie należą do uzgodnionego w umowie zakresu usług, do których realizacji, których KRAHN jest wyraźnie zobowiązany, informacje i konsultacje udzielane będą nieodpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.
10.7. Ograniczenia określone w niniejszym art. 10 nie znajdują zastosowania do odpowiedzialności KRAHN za szkodę wyrządzoną Nabywcy umyślnie, a także powstałej na gruncie reżimu odpowiedzialności za produkt. Ograniczenia te nie uchybiają też bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.

11. Poufność i ochrona danych
11.1. Każdorazowo z zastrzeżeniem, że z Nabywcą nie podjęto wyraźnych odmiennych uzgodnień na piśmie, informacje przekazywane KRAHN wraz z zamówieniem nie stanowią informacji poufnych, chyba że ich poufny charakter jest oczywisty.
11.2. KRAHN przechowuje dane (również dane osobowe) dotyczące stosunków umownych na potrzeby wykonywania umów oraz zastrzega sobie prawo do przesyłania takich danych stronom trzecim, jeżeli będzie to konieczne do wykonywania umów.
11.3. W obszarze ochrony danych zwracamy ponadto uwagę na następujące kwestie:
Dane do kontaktu: My, jako KRAHN CHEMIE GmbH (pod adresem i z danymi do kontaktu podanymi niżej)
występujemy w charakterze administratora w rozumieniu przepisów prawa ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod numerami i adresami podanymi wyżej oraz pod adresem e-mail dataprotection@KRAHN.eu.
Cel i podstawa prawna przetwarzania: Na Nabywcy może ciążyć obowiązek, stanowiący warunek konieczny realizacji dostawy, przekazania nam danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”). Dane takie będą przez nas przetwarzane na potrzeby zawarcia i realizacji umowy (w tym dla celów ścigania zarzutów i windykacji roszczeń) na podstawie przepisów prawa ochrony danych (od dnia 25.05.2018 w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Ponadto przetwarzamy Dane w oparciu o przepisy prawa ochrony danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (od dnia 25.05.2018 w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). W powyższym kontekście, zgodnie z przytoczonymi przepisami prawnymi, uzasadniony interes dotyczy w szczególności strat z tytułu nieściągalnych należności stron trzecich lub naszej firmy, a także przesyłania do Nabywcy informacji dotyczących towarów i usług. Kategorie danych: Przetwarzamy następujące kategorie Danych: dane główne (np. firma spółki, w stosownych przypadkach nazwisko osoby do kontaktu, adres), dane dotyczące komunikacji, umowy, roszczeń, a także w stosownych przypadkach informacje dotyczące płatności i opóźnień.
Odbiorcy będący stronami trzecimi: Każdorazowo z zastrzeżeniem przestrzegania właściwych przepisów, Dane mogą być przekazywane agencjom kredytowym, ze względu na zapobieganie powstawaniu strat z tytułu nieściągalnych należności dla stron trzecich lub naszej firmy, np. w celu pozyskania danych prawdopodobieństwa wystąpienia strat z tytułu nieściągalnych należności lub w celu przesyłania informacji o roszczeniach bezspornych bądź prawnie ustalonych, w związku, z którymi Nabywca popadł w zwłokę. Agencje kredytowe również przechowują przesyłane im dane w celu ich udostępniania kontrahentom na potrzeby oceny ryzyka brak spłaty należności. W tym kontekście jednak Dane udostępniane będą wyłącznie pod warunkiem i w przypadkach, gdy kontrahenci pozostający w stosunkach z agencją kredytową są w stanie wykazać istnienie uzasadnionego interesu w przesłaniu Danych. Na potrzeby wyszukiwania dłużników, agencja kredytowa może przekazywać dane adresowe. Nabywca może uzyskać informacje na temat przechowywanych na jego temat Danych od agencji  kredytowej. W przypadku windykacji wierzytelności Dane mogą być przesyłane do następujących kategorii odbiorców, o ile będzie to niezbędne w celu wyegzekwowania danego roszczenia: cesjonariuszy, agencji kredytowych, agencji windykacyjnych, dłużników niezależnych, urzędów właściwych do spraw rejestracji rezydentów, sądów, komorników sądowych, adwokatów. Informacje o produktach: Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych (począwszy od dnia 25.05.2018 w
szczególności art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) wykorzystujemy Dane do informowania Nabywcy o innych naszych towarach i usługach, w stosownych przypadkach pocztą, bądź też drogą elektroniczną, w sposób zgodny z przepisami art. 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).
Okres przechowywania danych: Usuwany Dane natychmiast w sytuacji, gdy jesteśmy do tego zobowiązani, w szczególności, gdy Dane nie są nam już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone i nie istnieją żadne odmienne zobowiązania dotyczące przechowywania danych. Niezależnie od powyższego, co trzy lata prowadzone będą kontrole możliwości usunięcia Danych.
Prawo sprzeciwu: Nabywca może w każdej chwili zgłosić do naszej firmy sprzeciw wobec przetwarzania danych do celu określonego w rozdziale pt. „Informacje o produktach”. Niezależnie od powyższego, od dnia 25.05.2018 osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa sprzeciwu zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b) lub art. 14 ust. 2 pkt c) w związku z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
Inne prawa osób, których dane dotyczą: Począwszy od dnia 25.05.2018, osobom, których dane dotyczą,
przysługują następujące prawa wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych (w szczególności z
przepisów RODO): prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania jej danych.

12. Zastrzeżenie tytułu własności
12.1. Tytuł prawny do dostarczonych Towarów jest zastrzeżony do chwili rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń KRAHN wobec Nabywcy, wynikłych ze stosunków umownych pomiędzy KRAHN a Nabywcą, w tym między innymi roszczeń powstałych w przyszłości na gruncie umów zawartych jednocześnie lub w późniejszym terminie. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku roszczeń uwzględnionych w rozrachunku bieżącym, po ustaleniu i uznaniu salda. Towary oraz artykuły zatrzymane, którymi pierwotne towary są zastępowane zgodnie z poniższymi postanowieniami, zwane są dalej „Towarami zatrzymanymi”.
12.2. Nabywca ma prawo do odsprzedaży lub przetwarzania Towarów zatrzymanych w ramach zwykłej działalności. Ewentualne przetwarzanie będzie przez KRAHN realizowane bez żadnych zobowiązań obciążających KRAHN w tym kontekście. Jeżeli Towary zatrzymane są przetwarzane wspólnie z innymi produktami, łączone z nimi lub mieszane, KRAHN automatycznie przysługuje wówczas prawo współwłasności nowopowstającego artykułu, bądź też w przypadku przetwarzania Towarów zatrzymanych do udziału w określonej części wartości (= wartość brutto na fakturze, wraz z kosztami dodatkowymi i podatkami) Towarów zatrzymanych w stosunku do wartości pozostałych produktów. Jako zabezpieczenie na wypadek niedokonania przejęcia własności, Nabywca na obecnym etapie dokonuje przelewu swoich przyszłych praw własności, lub współwłasności w podanej proporcji, do nowego artykułu.
12.3. W ramach zabezpieczenia Nabywca przelewa niniejszym na KRAHN wszelkie roszczenia przysługujące mu wobec nabywcy lub strony trzeciej w związku z odsprzedażą Towarów zatrzymanych, a jeśli KRAHN przysługuje udział w Towarach zatrzymanych, odbywa się to proporcjonalnie do wysokości takiego udziału stanowiącego przedmiot współwłasności. Powyższa zasada znajduje odpowiednio zastosowanie również do innych wierzytelności w miejsce Towarów zatrzymanych lub wierzytelności powstałych w związku z Towarami zatrzymanymi, np. Do roszczeń odszkodowawczych powstałych wskutek czynów niezgodnych z prawem w razie utraty lub zniszczenia. Cesja w powyższym zakresie jest niniejszym przez KRAHN akceptowana. Do momentu wycofania cesji Nabywcy przysługuje nadal prawo do egzekwowania odnośnych roszczeń. Powyższe nie narusza przysługującego KRAHN prawa do samodzielnego egzekwowania roszczeń, jednak KRAHN nie korzysta z tego prawa, dopóki Nabywca wywiązuje się należycie z obowiązku zapłaty oraz innych zobowiązań. Nabywca zobowiązay jest na żądanie do informowania KRAHN o roszczeniach stanowiących przedmiot przelewu oraz odpowiednich dłużników, do przekazywania KRAHN wszelkich informacji niezbędnych na potrzeby windykacji, przekazywania odnośnych dokumentów i informowania właściwych dłużników o przelewie wierzytelności. KRAHN przysługuje również prawo do samodzielnego zawiadamiania dłużników Nabywcy o cesji.
12.4. W przypadku, gdyby postępowanie Nabywcy naruszało umowę, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie, KRAHN przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a Nabywca zobowiązany będzie wówczas do przekazania KRAHN Towarów zatrzymanych („Egzekucja”). W przypadku Egzekucji Nabywca bezzwłocznie udostępni KRAHN bez ograniczeń swoje obiekty służące do prowadzenia działalności i przechowywania towarów, na potrzeby objęcia przez KRAHN w posiadanie Towarów zatrzymanych. Na pierwsze żądanie ze strony KRAHN Nabywca przekaże KRAHN również wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące istnienia Towarów zatrzymanych i roszczeń stanowiących przedmiot przelewu, zawiadamiając swoich klientów bezzwłocznie o dokonaniu takiego przelewu roszczeń.
12.5. W zakresie i w czasie, w jakim obowiązuje ewentualne zastrzeżenie tytułu własności, Nabywca nie może bez uzyskania zgody KRAHN dokonać zbycia Towarów zatrzymanych lub rzeczy, w skład, których Towary zatrzymane wchodzą, w drodze ustanowienia na nich zabezpieczenia lub zastawu. Zawieranie umów dotyczących finansowania, w których przewidywane miałoby być przeniesienie praw KRAHN do zastrzeżenia tytułu własności, wymaga uprzedniej zgody KRAHN wyrażonej na piśmie, chyba że odnośna umowa zobowiązuje instytucję finansową do wypłaty bezpośrednio na rzecz KRAHN przysługującej KRAHN części ceny.
12.6. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowania Towarów zatrzymanych na własny koszt, z zachowaniem dbałości na poziomie, jakiego należałoby oczekiwać od rzetelnego przedsiębiorcy, a także do ich ubezpieczenia od zwykłych zakresów ryzyka występujących przy magazynowaniu.
12.7. KRAHN zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń zgodnie z niniejszym art. 12 na wniosek Nabywcy i według jego uznania w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przewyższy wartość zabezpieczanych wierzytelności o ponad 20% lub ich wartość nominalną o ponad 50%.
12.8. Jeżeli zastrzeżenie tytułu własności okaże się nieskuteczne zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym znajdują się dostarczane Towary, Nabywca na żądanie KRAHN udzieli innego równoważnego zabezpieczenia. Jeżeli Nabywca nie wykona powyższego obowiązku, KRAHN przysługuje prawo domagania się natychmiastowej zapłaty wszelkich zaległych faktur, bez uwzględnienia uzgodnionych warunków płatności.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Miejscem wykonywania wszystkich zobowiązań wynikłych ze stosunku umownego jest siedziba KRAHN.
13.2. Wszelkie spory wynikłe ze stosunków gospodarczych pomiędzy KRAHN a Nabywcą rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby KRAHN. Powyższe postanowienie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wyłącznej właściwości sądu.
13.3. Prawem właściwym jest wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem przepisów Konwencji ONZ w sprawie umów sprzedaży (CISG) oraz przepisów o przekazywaniu jurysdykcji na gruncie niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego.
13.4. Gdyby którykolwiek z niniejszych Warunków ogólnych stał się nieskuteczny, nie wpływa to na ważność i obowiązywanie Warunków ogólnych jako całości. W razie wystąpienia luk w umowie lub w niniejszych Warunkach ogólnych uznaje się, że luki te wypełnione zostaną postanowieniami zgodnymi z prawem i skutecznymi, które zostałyby przez strony umowy uzgodnione zgodnie z ogólnym celem gospodarczym umowy i celem niniejszych Warunków ogólnych, gdyby strony zdawały sobie sprawę z istnienia takiej luki.

 

Poznań, maj 2018 r.

KRAHN Chemie Polska sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
Polska