Informacje prawne / Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje, dane i materiały udostępnione na tej stronie internetowej mają charakter niewiążący i służą tylko do informowania użytkowników. Staramy się, aby wszystkie informacje, dane i materiały były rzetelne i aktualne. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności i nie zapewniamy, że informacje, dane i materiały udostępnione na stronie internetowej są aktualne, prawidłowe i kompletne. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest wyłączona niezależnie od przyczyny prawnej.

2. Wszystkie informacje odnośnie właściwości chemicznych i fizycznych naszych produktów, jak również doradztwo techniczne, udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby, podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże są one uważane za nieobowiązujące wskazówki i nie zwalniają kupującego z własnych badań i prób w celu ustalenia konkretnych właściwości produktów przy docelowym zastosowaniu. Kupujący jest sam odpowiedzialny za stosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie produktów i musi przy tym przestrzegać prawnych i urzędowych przepisów, jak też ewentualnych praw ochrony osób trzecich. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży i dostawy. Nasze programy sprzedaży zawierają produkty, które według ustawy o preparatach chemicznych i klasyfikacji substancji niebezpiecznych muszę być oznakowane co do ich niebezpiecznych właściwości. Oznakowanie tych produktów można sprawdzić w ich specyfikacjach lub kartach charakterystyki.

3. W zakresie korzystania z naszej strony internetowej stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.

4. Zawarte na stronie internetowej odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich mają charakter niewiążący i służą jedynie do celów informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad informacjami lub materiałami udostępnianymi na stronach internetowych osób trzecich, i nie przejmujemy za nie żadnej odpowiedzialności. Nie sprawdzamy stron internetowych osób trzecich, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za takie strony internetowe osób trzecich i ich treści, a także nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z korzystania z nich. W przypadku otrzymania informacji, że powiązana strona internetowa osób trzecich zawiera treści nielegalne, błędne lub niezgodne z prawem, link do niej zostanie usunięty, jeśli będzie to technicznie możliwe i uzasadnione.